További kánonjogi bibliográfiát tartalmazó honlap

I. Magyar kánonjogi bio-bibliográfia

II. A Hittudományi Kar Kánonjogi Tanszékén benyújtott licenciátusi és doktorátusi (laurea) dolgozatok 1905-től

(összeállította: Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.)

 

Rövidítések

 

D.

doktorátus

DKSZ

Dolgozatok a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Kánonjogi Szemináriumából

ÉESZ

Értekezések a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Egyházi Jogi Szemináriumából

HTK

Pázmány Péter Tudományegyetem/Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (Hittudományi Akadémia)

KJPI

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézet

L.

licenciátus

 

 


 

Bánk József

Baranyai Jusztin

Bónis György

Fábián Árpád

Gutheil Jenő

Gyetvai Péter

Körmendy József

Kövér Lajos

Mazurek Gyula

Medvigy Mihály

Mester István

Móra Mihály

Serédi Jusztinián

 

 


 


●Név:
Bánk József († 2002. szeptember 7.)

Szül. hely, év: Adács, 1911. január 27.

Inkardináció: Eszergomi Érsekség - Győri Püspökség - Váci Püspökség - Egri Érsekség - Váci Püspökség

Tudományos fokozat: D 1939 (Inst. Apollinaris, Róma); [D 1936 (HTK)]

Beosztás: Prímási Hivatal (Esztergom 1939-1943) - tanszékvezető egyetemi tanár (PPTE HTK 1943-1964) - segédpüspök (Győr 1964-1966) - apostoli kormányzó (Győr 1966-1969) - megéspüspök (Vác 1969-1974) - érsek (Eger 1974-1978) - érsek-püspök (Vác 1978-1987)

Művek: A címzetes apátok és prépostok újabb jogi helyzete Magyarországon. Különnyomat a Notter Antal emlékkönyvből, Budapest 1941; A káptalani "dignitas" fogalma, in Theologia 10 (1944) 348-367; Törvényesítés a kánonjogban, Budapest 1944; Káptalani méltóságok Magyarországon, Budapest 1945; A kényszerházasság, Budapest 1945; Egyházi jog (Az egyházi alkotmányjog alapjai), Budapest 1958; Connubia Canonica, Roma 1959; Kánoni jog, I-II. Budapest 1961-1964; Serédi bíboros mint jogtudós, in Vigilia 23 (1958) 87-92, 144-148; XXIII. János pápa jogalkotása, in Vigilia 29 (1964) 321-326; Pápai enciklikák és jelentőségük, in Vigilia 47 (1982) 593-595; Serédi, a kánonjogász, in Vigilia 49 (1984) 808-816; Serési bíboros fiatal évei Rómában 1908-1927, Budapest [1997]

 

Irodalom: Bíró B., Dr. Bánk József érsek-püspök, in Magyar Katolikus Almanach, Budapest 1984. 377-379; Erdő, P., Der Stand der kanonistischen Forschung in Ungarn, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 80 (1994) 453. Erdő P., Bánk József érsek-püspök emlékére, in Kánonjog 4 (2002) 73-77.

 


●Név:
Baranyai Jusztin († 1956. június 21.)

Szül. hely, év: Várpalota, 1882. december 3.

Inkardináció: O.Cist.

Tudományos fokozat: D. 1909 (Innsbruck)

Beosztás: teológiai tanár (Bernardinum 1909-1915) - házfőnök-igazgató (Bernardinum 1915-1926) - egyetemi tanár [kánonjog] (PPTE HTK 1925-1942) - egyetemi tanár [egyházjog] (PPTE JÁK 1942-1950)

Művek: Színházaink hanyatlása, in Katholikus szemle 4 (1900) 929-942; Színházaink és drámairodalmunk, in Katholikus szemle 6 (1902) 963-970; A gyermekek első áldozásáról, in Mária Kongregáció 4/3 (1910-1911); Antimodernista eskü, in Mária Kongregáció 4/7 (1910-1911); Eucharisztia és Máriakultusz, in Mária Kongregáció 5/6 (1911-1912); A zirci apátválasztás, in Alkotmány 158 (1911) 222; A Máriatisztelet áldásai, in Rózsafűzér Királynéja 5 (1912); Német szemlék szemléje, in Magyar Kultúra 1 (1913) 33-37; Egyéni jámborság és tömegvallás, in Magyar Kultúra 1 (1913) 78-79; Mitosz vagy történet, in Magyar Kultúra 1 (1913) 233-234; A kultuszminiszer és a vallásoktatás, in Magyar Kultúra 1 (1913) 475-477; A hatalmas katholikus sajtó, in Magyar Kultúra 1 (1913) 526-528; Egyház és intelligencia, in Magyar Kultúra 2 (1913) 97-104, 157-164; X. Pius pápa mint törvényhozó, in Magyar Kultúra 2 (1913) 113-120; Halottégetés, in Magyar Kultúra 2 (1913) 395-397; A katolikusok inferioritása, in Magyar Kultúra 2 (1913) 445-447; Képek a modernizmus körül támadt harcból, in Religió 6 (1913); Tanulhatunk-e a régiektől?, in Religió 17 (1906); Az egyház új törvénykönyve, in Magyar Kultúra 2 (1917) 913-919; A hittanár egyénisége, in Katholikus Nevelés (1917) 59-63, 122-126; Tervezet a hatéves (theológiai) tanfolyam tárgyában, Budapest 1930; Az egyház egyetemi törvénye, in Theologia 1 (1934) 42-53; Angyal P.-Baranyai J.-Móra M. (szerk.), A kánoni jog és rokontudományainak időszerű kérdései hazánkban. Notter Antal emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről, Budapest 1941; A kánoni jog szerepe és jelentősége a jogtudományok világában, Budapest 1941;

 

Irodalom: Horváth K. (szerk.), A Bernardinum a Ciszterci Rend Hittudományi és Tanárképző Intézetének Emlékkönyve az Intézet fennállásának ötvenedik esztendejére, Budapest 1939.

 


●Név:
Bónis György († 1985. november 6.)

Szül. hely, év: Budapest, 1914. január 5.

Inkardináció: -

Tudományos fokozat: D. 1939 (HTK); [D. 1935 (JÁK)]

Beosztás: egyetemi tanár (Kolozsvár 1940) - tanszékvezető egyetemi tanár (Szeged 1947-1957) - Fővárosi Levéltár munkatársa (1957-1974)

Művek: Szent István törvényeinek önállósága (diss. D. HTK, kiadva: Századok 72 [1938] 433-487); Első törvényeink sorsa és az egyházi menedékjog, in Regnum 3 (1938-1939) 75-97; Magyar jog - székely jog, Budapest 1942; Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban, Budapest 1945; Hajnóczy József 1750-1795, Budapest 1954; István király, Budapest 1956; Bónis Gy. et alii, A magyar bírósági szervezet és a perjog története, Budapest 1961; Uzsai János Ars Notariája, in Filológiai Közlöny 6 (1961) 229-260; Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után, 1686-1708, Budapest 1962; Die Entwicklung der geistlichen Gerichtsbarkeit in Ungarn vor 1526, in Zeitshrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 49 (1963) 174-235; Einflüsse des römischen Rechts in Ungarn, in Ius Romanum Medii Aevi V/10. Mediolani 1964; A jogszolgáltatás budapesti területi szervei (kapitalista és szocialista korszak), Budapest 1966; Magyi János formuláskönyve és a gyakorlati jogtanítás, in Csizmadia A. (szerk.), Jubileumi tanulmányok a pécsi egyetem történetéből 1. Pécs 1967. 232-233; Un formulaire de l'officialité primatiale hongroise de 1512, in Recueil de Mémoires et Travaux de la Société d'Histoire du Droit Écrit (Mélanges Pierre Tisset) 7 (1970) 31-40; A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon, Budapest 1971; Egyházjog és egyházi bíráskodás az Árpád-kori Magyarországon, in Vigilia 36 (1971) 520-526; Középkori jogunk elemei. Római jog, kánonjog, szokásjog, Budapest 1972; A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában, Budapest 1972; Olasz vikáriusok Magyarországon a reneszánsz korban és a Beneéthy-formuláskönyv, in Levéltári Közlemények 44-45 (1974) 97-98; Vicari italiani in Ungheria durante il Rinascimento, in Rapporti veneto-ungharesi all'epoca del Rinascimento [ed. Klaniczay, T.], Budapest 1975. 181-193; Révai Péter, Budapest 1981; Az egyházi és világi jog határai a középkorban, in Székely Gy. (szerk.), Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról (Memoria saeculorum Hungariae 4), Budapest 1984. 235-241; Szentszéki regeszták [szerk. Balogh E.] (Jogtörténeti Tár I/1), Budapest 1997; Az egyházi bíráskodás fejlődése a Mohács előtti Magyarországon, in Szentszéki regeszták [szerk. Balogh E.] (Jogtörténeti Tár I/1), Budapest 1997. 621-658.

 

Irodalom: Magyar Nagylexikon, IV. Budapest 1995. 293.

 


●Név:
Fábián Árpád († 1986. május 14.)

Szül. hely, év: Kassa, 1926. október 28.

Inkardináció: Vác - Szombathely

Tudományos fokozat: L. 1963; D. 1963 (HTK); D. 1967 (PUL)

Beosztás: hitoktató (Gödöllő 1951-1955) - káplán (Kiskunfélegyháza, Vác 1955-1960) - püspöki titkár (Vác 1960) - PMI rektora (1969-1972) - szombathelyi apostoli kormányzó, címzetes püspök (1972-1975) - megyéspüspök (Szombathely 1975-1986)

Művek: A konkordátumok jogi természete (diss. L. HTK); Házasságjog az új egyházi törvénykönyv után kötött konkordátumok tükrében (diss. D. HTK); Egyház és jog a zsinat tükrében, in Teológia 2 (1968) 80-86; Cserháti J.-Fábián Á. (szerk.), A II. Vatikáni Zsinat tanítása, Budapest 1975; A laikusok alanyi joga az Egyházban, in Szennay A. (szerk.), Régi és új a liturgia világából. Prof. Radó Polikárp OSB 1899-1974 emlékének, Budapest 1975. 260-271; A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlékkönyve, Szombathely 1977.

 


●Név:
Gutheil Jenő († 1963. október 4.)

Szül. hely, év: Kaposvár, 1887. február 13.

Inkardináció: Veszprémi Érsekség

Tudományos fokozat: D. 1916 (HTK)

Beosztás: káplán (Felsőkeresztúr 1911-1913) - karkáplán (Veszprém 1914-1915) - teológiai tanár, vicerektor (Veszprémi Szeminárium 1915-1937) - veszprémi kanonok (1937-1963)

Művek: A tévedés mint házassági akadály (diss. D. HTK, kiadva: Veszprém 1916); A kommunisták uralma Veszprémben, Veszprém 1920; A veszprémi Margit-romok és Szent Margit-Egyház (Helyrajzi adatok Veszprém középkori történetéhez), Veszprém 1929; Veszprém, Szent Imre városa (Adatok Veszprém Szent István-kori történetéhez), Veszprém 1930; Veszprém és a Királyi -díjas Veszprémi Dalegyesület, Veszprém 1931; A veszprémi Pósa-ház, Veszprém 1931; Veszprém és a Szent István év, Veszprém 1937; Mátyás korának veszprémi emlékei, in Dunántúli Szemle (1940) 119-134; Árpádházi Boldog Margit Veszprémben, Veszprém 1942; Az Árpád-kori Veszprém, Veszprém 1947; Veszprém árpádkori jogi főiskolája - az első magyar egyetem, in Vigilia 26 (1961) 459-468.

 

Irodalom: Pfeiffer J., A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950). Püspökei, kanonokjai, papjai, I. München 1987. 83; Körmendy J., Tanár úrnak tisztelettel… Megemlékezés dr. Gutheil Jenő veszprémi teológiai tanárról, in Somogyi Kalendárium 1997.

 


●Név:
Gyetvai Péter († 1988. júl. 15.)

Szül. hely, év: Péterréve, 1912. május 26.

Inkardináció: Kalocsai Érsekség

Tudományos fokozat: D. 1938 (HTK)

Beosztás: káplán (1939) - levéltáros, főszékesegyházi aljegyző (Kalocsa 1939-1940) - jegyző, szertartó (Kalocsa 1940-1944) - érseki titkár (Kalocsa 1944) - Érseki Hitoktatónőképző igazgató (Kalocsa 1944-1948) - tiszteletbeli kanonok (1946) - hitoktatási felügyelő (Kalocsa 1948) - irodaigazgató (1950-1951) - börtön (Grősz-per,1951-1956) - érseki gondnok (Kalocsa 1957-1973) - Papi Otthon igazgató (Kalocsa 1973-1988)

Művek: A vallás körüli felségjogok (jura circa sacra) a magyar közjogászoknál és kánonistáknál (diss. D. HTK, kiadva: [DKSZ 4], Budapest 1939); A "iura circa sacra" a magyar közjogászoknál és kánonistáknál, Budapestt 1937; Egyházszervezés főleg az egykori déli magyar területeken és a bácskai Tisza mentén (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae VII), München 1987.

 

Irodalom: Hetényi Varga K., Papi sorsok a horogkereszt és nyilaskereszt árnyékában, Abaliget 1994. 65. Erdő, P., Der Stand der kanonistischen Forschung in Ungarn, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 80 (1994) 457.

 


●Név:
Körmendy József († 2005. nov. 7.)

Szül. hely, év: Külsővat, 1911. december 12.

Inkardináció: Veszprémi Érsekség

Tudományos fokozat: D. 1938 (HTK)

Beosztás: káplán (1935-1941) - hitoktató (Zalaszentgrót 1941-1943) - plébános (Nyárád 1943-1947) - esperes (1947-1961) - érseki levéltáros (Veszprém 1972-1974) - érseki levéltár igazgató (Veszprém 1974-1991)

Művek: Hüdenslichsteini gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és jogi harcai (diss. D. HTK); Gr. Volkra Ottó Ker. János a szeminárium alapítója, in Értesítő Szemináriumunkból, Veszprém 1935; Fa- és sövénytemplomok a Veszprémi Egyházmegye területén a XVIII. században, in A Veszprém megyei műemlékek közleményei 10 (1971) 53-83; A felsőördi könyvlelet, in Élet és Tudomány 20/1978; A felsőörsi préposti kúriák története (1200-1945), in A Veszprém megyei múzeumok közleményei 13 (1978) 249-256; Adalékok Nyárád jelenkori kalendáris szokásaihoz, in A Veszprém megyei múzeumok közleményei 16 (1982) 357-363; A veszprémi püspöki uradalom veszprémi javainak kamarai összeírása az 1773. évi széküresedés idején, in A Veszprém megyei múzeumok közleményei 17 (1984) 333-351; A veszprémi római katolikus egyházmegye állapota a török hódítás végén, in A Dunántúl településtörténete VII. 1987; Körmendy J. (ed.), Annatae e Regno Hungariae provenientes in Archivo Secreto Vaticano 1421-1536 (Publicationes Archivi Nationalis Hungariae II/21), Budapest 1990; Gr. Volkra Ottó Ker. János veszprémi püspök élete és munkássága 1665-1720 (A Veszprémi Egyházmegye múltjából 16), Veszprém 1995; Mindszenty József veszprémi püspök tevékenysége, in Török J. (szerk.), Mindszenty József emlékezete (Studia Theologica Budapestinensia 13), Budapest 1995. 9-18; Körmendy J.-Körmendy K., Külsővat templomának építéstörténete, in Tanulmányok Külsővat történetéből, Külsővat 1996. 133-148; Adatok a külsővati nemesi közbirtokosság (Káldy-örökösök) történetéhez 1687-1899, in Tanulmányok Külsővat történetéből, Külsővat 1996. 183-206; Megemlékezés Nagy Jánosról (1860-1930) a vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkáráról, in Tanulmányok Külsővat történetéből, Külsővat 1996. 307-314; Tanár úrnak tisztelettel… Megemlékezés dr. Gutheil Jenő veszprémi teológiai tanárról, in Somogyi Kalendárium 1997; Körmendy J.-Rajczi P. (szerk.), Rott Nándor veszprémi püspök bérmálási feljegyzései 1921-1938 (A Veszprémi Egyházmegye múltjából 17), Veszprém 2000.

 

Irodalom: Pfeiffer J., A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950). Püspökei, kanonokjai, papjai, I. München 1987. 642.

 


●Név:
Kövér Lajos († 1940. április 11.)

Szül. hely, év: Zsira, 1886. február 5.

Inkardináció: Győri Püspökség

Tudományos fokozat: D. 1918 (HTK)

Beosztás: káplán (1910-1911) - szemináriumi prefektus (Győr 1915-1917) - vicerektor (Győr 1917-1935) - szemináriumi tanár [egyházjog] (Győr 1927-1940)

Művek: Az Egyházi Rend házassági akadálya (diss. D. HTK)

 

Irodalom: Schematismus dioecesis Jaurinensis pro anno 1940, 128.

 


●Név:
Mazurek Gyula († 1918. december 20.)

Szül. hely, év: Nagyvárad, 1882. július 10.

Inkardináció: Nagyváradi Püspökség

Tudományos fokozat: D. 1907 (HTK)

Beosztás: káplán (Újkígyós 1905-1908) - szentszéki jegyző (1913-1915) - püspöki titkár és kamarás (1915-1918)

Művek: A katholikus papság végrendelkezési joga (diss. D. HTK); A vallás és a modern szociológusok, Nagyvárad 1911; Nőkérdés és női apostolkodás, Nagyvárad 1913.

 

Irodalom: Schematismus dioecesis Magno-Varadiensis pro anno 1917, 77.

 


●Név:
Medvigy Mihály († 2001. december 24.)

Szül. hely, év: Nagyvárad, 1914. július 29.

Inkardináció: OSch.P

Tudományos fokozat: L. 1939 (HTK); [D. 1952 HTK]

Beosztás: gimnáziumi tanár (Nagykanizsa, Kolozsvár, Tata, Veszprém 1942-1948) - gimnáziumi hittantanár (Budapest 1950-1976, 1978-1998) - egyháztörténelem és keresztény művészettörténet tanára (Piarista Hittudományi Főiskola 1978-1998)

Művek: A Szent Benedek regulájában foglalt alkotmányjogi rendelkezések érvénye a CIC életbelépte után (diss. L. HTK); A négyszázéves "Tametsi", in Vigilia 28 (1963) 523-532; Szent István királyi jogállása és a magyar koronák, in Vigilia 28 (1963) 49-51; A vegyesházasság sorsa az egyház történetében, in Vigilia 29 (1964) 655-660; A konstantinápolyi pátriárka megtisztelő címei, in Vigilia 31 (1966) 73-81; Az egyház új törvényei a búcsúról és a böjtről, in Vigilia 32 (1967) 145-150; A legújabb utasítás a templomi zenéről, in Vigilia 32 (1967) 422-424; A katolikus ökumenizmus hivatalos irányelvei, in Vigilia 32 (1967) 483-485; Válás és újraházasodás a keresztény egyházak gyakorlatában, in Vigilia 32 (1967) 769-772; Az egyházi rend fokozatai a püspökök új szertartáskönyve szerint, in Vigilia 34 (1969) 481-483; A licenciátusi-intézmény mai szemmel, in Szolgálat 38 (1978) 32-38; Pápa életpályák, Budapest 1991.

 

Irodalom: A magyar Kegyes-Tanítórend névtára a 2000-es tanévre, 57.

 


●Név:
Mester István († 1984. június 6.)

Szül. hely, év: Kassa, 1917. augusztus 20.

Inkardináció: Egri Érsekség

Tudományos fokozat: D. 1941 (HTK)

Beosztás: teológiai tanár (Eger 1941-1947) - a Klérus Kongregáció hivatalnoka (1954-) - a Pápai Magyar Intézet gondnoka (1964-1970) - a Szent István Zarándokház elnöke (1970-1984)

Művek: A világi jog hatályossága az egyházi jog területén (diss. D. HTK, kiadva: [DKSZ 9], Budapest 1941); De initiis canonici iuris culturae in Hungaria, in Studia Gratiana II. Bononiae 1954. 657-676; I beni temporali della Chiesa (le novità apportate dal nuovo Codice), in Apollinaris 57 (1984) 49-59.

 

Irodalom: Magyar Kurír (1984) 129. Erdő, P., Der Stand der kanonistischen Forschung in Ungarn, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 80 (1994) 456.

 


●Név:
Móra Mihály († 1967. szeptember 18.)

Szül. hely, év: Dunavecse, 1908. február 8.

Inkardináció: -

Tudományos fokozat: D. 1934 (HTK) [D. 1931 ÁJK]

Beosztás: jegyző (1931-1936) - egyetemi magántanár [egyh. eljárásjog] (Budapest 1942-1945) - a Kúria elnöki tanácsosa (Szeged 1945-1947) - tanszékvezető egyetemi tanár [egyházjog] (Budapest 1947-1952) - [büntető eljárásjog] (Budapest 1952-1960) - [római jog] (Budapest 1960-1967)

Művek: Az ítéletvégrehajtásával kapcsolatos fő kérdések a Codex Iuris Canonici alapján, figyelemmel a régi jogra is (diss. D. HTK, megjelent: Budapest 1934); Die Frage des Zivilprozesses und die Beweislast bei Gratian, Pécs 1937; Az egyházjogi irodalom útja, in Theologia 4 (1937) 348 -360, 5 (1938) 66-78; Magister Gratianus mint perjogász, in Theologia 5 (1938) 154-169, 240-248, 345-354; Az új házassági köteléki instrukció jelentősége, Klny. Egyházi lapok 2-4 (1938), Budapest 1938; Újrafelvétel a fizetési eszközökkel elkövetett visszaéléseknél, Klny. Magyar Jogi Szemle (1938); Az újabb bécsi egyházjog, in Theológia 6 (1939) 159-167, 260-270; † Stutz Ulrich, in Theologia 6 (1939) 347-355; Megjegyzések az egyházjog két kérdéséhez, Szeged 1939; Az egyházi perjog története és feladatai, Klny. Magyar jogi szemle 2 (1939), Szeged 1939; A kánonjogi kódex hatálybalépésének huszadik évfordulója, in Katolikus szemle 53 (1939) 22-31; Az egyházi jog német vára, in Katolikus szemle 54 (1940) 205-208; Eichmann Eduard 70 éves, in Theologia 7 (1940) 177-180; Néhány egyházi adójogi kérdés, in Theologia 7 (1940) 47-63, 145-156, 245-263, 339-359; Egyházi adó és az egyházközség alapkérdései az egyházi és a világi jog szerint, Budapest 1941; Házassági kereseti jog a köteléki perben az egyházjog szerint. Jogtörténeti és jogdogmatikai adalék a CIC 1971. kánonjához (ÉESZ 2), Budapest 1941; Angyal P.-Baranyai J.-Móra M. (szerk.), A kánoni jog és rokontudományainak időszerű kérdései hazánkban. Notter Antal emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről, Budapest 1941; A plébánia és a hívek jogi viszonylata, in Theologia 8 (1941) 59-66; Egyéni és egyénfeletti elemek a kánoni házasságfelfogásban, in Theologia 8 (1941) 234-246; A vallásszabadság problémája, in Katolikus szemle 55 (1941) 13-18; Az egri püspöknek adott két instrukció (1794-1795) és a sommás házassági köteléki per, Budapest 1942; Széljegyzetek a rendkívüli házassági köteléki perhez, in Theologia 9 (1942) 250-257, 350-361, 10 (1943) 233-246, 344-354; Esterházy Károly gróf egri püspök szerepe a sommás házassági köteléki per jogtörténetében, Budapest 1943 (Klny. Regnum); A katolikus egyház és az állam (Magyar Jogászegylet Egyházjogi Szakosztályának kiadványai 3), Budapest 1943; A görögkeleti egyházjog, a katolikus egyház és az állam, in Theologia 10 (1943) 124-136; Az Egyházi Jogi Szakosztály megalakulása, in Theologia 7 (1949) 89-90; Polgári eljárási jog (egy. j.), I. Szeged 1950, II. Szeged 1951; Móra M. (szerk.), Tanulmányok az állam- és jog kérdései köréből, Budapest 1953; AAVV, Magyar polgári eljárásjog, Budapest 1959; Les actes defectueur de procedure penale dans le droit hongrois, Budapest 1960; Kocsis M.-Móra M. (szerk.), A magyar büntető eljárási jog, Budapest 1961.

 

Irodalom: Magyar Életrajzi Lexikon, III. 539; Erdő, P., Der Stand der kanonistischen Forschung in Ungarn, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 80 (1994) 455-456.

 


●Név:
Serédi Jusztinián († 1945. március 29.)

Szül. hely, év: Deáki, 1884. április 23.

Inkardináció: OSB - Esztergomi Érsekség

Tudományos fokozat: D. 1909 (HTK); h.c. D. (University of Oxford)

Beosztás: bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek

Művek: A "Ne temere" dekrétum magyarázata különös tekintettel hazánkra. Jogtörténeti előzmények, a dekrétum szerinti tételes jog és gyakorlati eljárás (diss. D. HTK); De delictis et poenis ecclesiasticis (Scripsit ac manuscripti instar Collegii S. Anselmi alumnis tradidit Justinianus Serédi), Romae 1913-1914; Praelectiones canonicae de personis 1926-1927 [S. Anselmo, Roma]; Codices Iuris Canonici Fontes (Cura Gasparri, P. [t. 1-6] - Serédi, J. [t. 7-9] I-IX. Romae 1923-1939; Mit kell tudniok a híveknek a kánoni kódexből?, in Magyar katolikus almanach, I. Budapest 1927. 672-676; Mi a római kúria?, in Magyar katolikus almanach, II. Budapest 1928. 46-51; A Szentírásra vonatkozó törvények, in Katolikus szemle 48 (1934) 708-711; Az emberi szabadság a kánonjogban, in Katolikus szemle 57 (1943) 1-10; Egyéni felelősség, in Vigilia 53 (1988) 147-151 [kiad. Bánk J.]; Szent István törvényei a római joggal és az egykorú kánonjoggal összehasonlítva, in Vigilia 53 (1988) 583-588 [kiad. Bánk J.];

 

Irodalom: Erdő P., Serédi egyházjogi szemlélete, in Ministerio 1998. 51-58; Erdő P., Huszadik századi magyar egyházjogászok az európai kölcsönhatások összefüggésében, in Beke M. - Bárdos I. (szerk.), Magyarok kelet és nyugat metszéspontjában (Nemzetközi történészkonferencia előadásai, Esztergom 1994. április 13-15), Esztergom 1995. 365-377; Erdő P., Serédi Jusztinián, in Beke M. (szerk.), Esztergomi érsekek 1001-2003, Budapest 2003. 389-395.


A Hittudományi Kar Kánonjogi Tanszékén benyújtott licenciátusi és doctorátusi (laurea) dolgozatok 1905-től

 

[az OTKA T 048584-as kutatási programban összeállította:
Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem.]

 

1905: Szigeti Warga Gerzson, A papalismus és episcopalismus [doktori]

Unterwger Lothár, Az állam főtulajdonjoga és a magyarországi egyházi javak [doktori]

 

1906: Gerliczy Félix, A katholikus egyházi hatalom és a katolikus autonómia Magyarországon [doktori]

 

1907: Hajdu Ignátz, A bíbornokok jogállása és azok testületéről [doktori]

Lakatos A. Andor, A mai magyar alkotmány főelvei és azok viszonya a vérszerződéshez. Közjogi és alkotmánytörténeti értekezés [doktori]

Lénárd Miklós, Az egyház és a magyar állam viszonya (Főbb egyházpolitikai törvények alapján) [doktori]

Mazurek Gyula, A katholikus papság végrendelkezési joga [doktori]

Pottornay László, A másvallásúak részvétele a magán és a városi kegyuraság gyakorlásában tekintettel a lelkész bemutatási jogra, kivált a szabad királyi városokban [doktori]

Vargyas Tivadar, A katholikus egyházi vagyon tulajdonjoga. Tekintettel a saecularisatiora [doktori]

Wimmert Béla, Adatok a vallásalap jogi természetéhez [doktori]

 

1908: Abszolon Ede, Szent István apostoli követségi joga és kiváltsága [doktori]

 

1909: Pintér Ernő, A magyar király főkegyúri joga [doktori]

Schoderbeck Lajos, A házasságjog a "Ne temere" (1907. VIII. 2.) pápai dekrétum alapján, különös tekintettel Magyarország házasságjogi viszonyaira [doktori]

Serédi Jusztinián OSB, A "Ne temere" dekrétum magyarázata különös tekintettel hazánkra. Jogtörténeti előzmények, a dekrétum szerinti tételes jog és gyakorlati eljárás [doktori]

Szilágyi Ignác, A párbér hazánkban [doktori]

 

1910: Schossberger Zsigmond, A kegyuraság [doktori]

 

1911: Horváth Jenő, A szerzetesrendek exemptiója [doktori]

 

1912: Drahos János, A vérrokonság akadálya a kánonjogban [doktori]

Lápossy Lajos, Az egyház és állam viszonyára vonatkozó rendszerek, különös tekintettel a Gallicanismusra [doktori]

Molnár Ödön, A magánkegyúri jog hazánkban ([doktori]

 

1913: Bodics Károly, A reformált egyházak jogállása hazánkban 1520-tól napjainkig [doktori]

Gyenes József, A magyar katholikus papság utáni örökösödési jog [doktori]

Janzsó Ferenc, Az egyház és állam viszonya a magyar királyság megalakulásakor [doktori]

Majer Gyula, A magyarországi egyházi javak jogi természete [doktori]

Messik Lajos, A természetjog. Megilleti-e a magyar királyt? [doktori]

Pastinszky János, A párbér jogi természete [doktori]

Schág Károly, Az egyház és állam viszonyát szabályozó elvek és törekvések a középkorban [doktori]

 

1914: Polányi Aladár, Jogforrás-e II. Szilveszter pápa bullája? [doktori]

 

1915: Máté Gyula, A keleti egyház [doktori]

 

1916: Gutheil Jenő, A tévedés mint házassági akadály [doktori]

 

1917: Bolboca János, A keleti egyház jogforrásai, különös tekintettel a román egyházra [doktori]

Pálfi Lajos, Az egyházirend mint házassági akadály [doktori]

Toma László, Az egyházi vagyonjog történeti megvilágítása Magyarországon [doktori]

 

1918: Bauer Ernő, A katholikus autonómia meg a főkegyúri jog kérdése, a forradalom előtt és után [doktori]

Kövér Lajos, Az Egyházi Rend házassági akadálya [doktori]

Vándor József, A sógorság mint házassági bontóakadály a kánonjogban [doktori]

Vlaskalm Milorad, A karlócai görögkeleti szerb metropolia püspöki zsinatának szervezeti szabályzata [doktori]

 

1919: Tomanóczy József, A katholikus magyar lelkészkedő papság kongrua-ügye [doktori]

Tóth Miklós, A magyar király főkegyúri joga, különös tekintettel az egyházi javadalmak királyi betöltésére [doktori]

Ubogen Henrik, A káptalanok mint hiteles helyek [doktori]

 

1920: Eberhardt Lajos, A magyar katholikus főpapság végrendelkezése a Kollonics-féle egyezmény értelmében [doktori]

Kanizsai Pál, A magyar katholikus főpapság végrendelkezése a Kollonics-féle egyezmény értelmében [doktori]

Kiss László, Az egyház és állam viszonya Magyarországon a XVIII. sz. végén [doktori]

Kovács Ferenc, Az esztergomi érseknek, mint Magyarország prímásának jogállása [doktori]

Scheffler Ferenc, A házasságkötés formájáról [doktori]

Schriffert Béla, A valláskülönbség bontó akadálya [doktori]

Wladimir István, A magyarországi egyházak és szervezetük [doktori]

 

1921: Horváth János, Az 1769. évi horvátzsidányi hegyszám-szabály és végrehajtó szervei [doktori]

Kovács István, A római szentszék befolyása a kereszténységre Magyarországon IV. Béláig [doktori]

Tapsony Endre, A katholicizmus és a protestantizmus viszonya az államhoz [doktori]

 

1922: Csáky Árpád, Trónörökösödési jogunk történeti kialakulása és jelenlegi szabályai [doktori]

Fekete István, Egyházi személyek szerepe az államban [doktori]

Glück Frigyes, A magyar katholikus autonómia néhány kérdéséről [doktori]

Imrik László, A Kollonics-féle egyezmény jelentősége egyházjogi szempontból [doktori]

Lenhárt József, A Magyarországi egyházak és szervezetük [doktori]

Porubszky György, A királyi tetszvényjog [doktori]

Steinprinz Elemér, A magyar fő-és magánkegyúri jog kifejlődése [doktori]

Szécsen Miklós, gr. ifj., Az egyház vagyon Magyarországon [doktori]

 

1923: Buda Iván, A lelkész jövedelem kiegészítés a magyar törvényekben [doktori]

Horcsik Kálmán, Eljegyzés az egyházjogban [doktori]

Juhó Ferenc, Magyarország hercegprímásának közjogi helyzete. Értekezés a magyar közjog köréből [doktori]

Koncz József, A Codex Iuris Canonici általános ismertetése [licencia]

Lotz Antal, A magyar püspöki székek betöltésének joga [doktori]

Sebestyén István, A reformált egyházak jogállása hazánkban 1520-1848-ig [doktori]

Szabó László, Az egyházi vagyon tulajdonjogának alanya Magyarországon a történeti fejlődés szempontjából [doktori]

Wenczel Elemér, Szemelvények a keresztény egyház és jog történetéből Magyarországon [doktori]

 

1924: Bánóczy-Pajor Ádám, Az egyház szervezete a kereszténység első századaiban [doktori]

Beil János, A jozefinizmusról [doktori]

Fleischer Károly, A magyar országgyűlés és a mai ideiglenes nemzetgyűlés [doktori]

Miskolczi Endre, A Saecularisatio kérdése az egyházjogban [doktori]

Pázmány Ödön, A magyar király szerepe a katholikus egyházban és a katholikus autonomia [doktori]

Székely Tibor, Egyház és állam viszonya hazánkban Kálmán király korában [doktori]

Tomassek Edgár, Az egyházi bíráskodás különös tekintettel a magyar katolikus szentszékek bíráskodására [doktori]

 

1925: Balázs László, Az új Codex és a perbeli bizonyítás [doktori]

Korponay Sándor, A királyi adományból származó magyar róm. Katholikus egyházi beneficiumok vagyonjogi állása [doktori]

Kosztka László, De decretali de libris recipiendis et non recipiendis. Textum recensuit, annotationibus auxit, tractatum literario-historico-criticum subjecit [doktori]

Péteri Ferenc, ifj., Egyház és állam szétválasztása. A szellemi mozgalom áttekintése és kritikája [doktori]

Pintér László, A vegyesházasságok rendezése Magyarországon a XIX. századig [doktori]

Sümegi Mihály, A magyar királyság viszonya az egyházhoz, különös tekintettel a főkegyúri jogra [doktori]

Traub István, Volt-e az ősegyházban jog és alkotmány? [doktori]

Ulviczky Ferenc, De consensu matrimoniali C.J.C. Lib. III. Cap. V. cc. 1081-1093 [doktori]

Ziskó Ernő, A törvényhozó hatalom fejlődésének története, szervezete, hatásköre [doktori]

 

1926: Borovics József, Az egyházi és nem egyházi fenyíték az ókorban [doktori]

Ebner-Rupp Géza, A magyar püspökök kinevezésének joga kánonjogi szempontból [doktori]

Szlaboczky Pál, A káptalanok jogállása [doktori]

 

1927: Bartók Ödön, Az egyház és állam közti viszony történeti kialakulása [doktori]

Csomor János, A káptalanok [doktori]

Mák Antal, A magyar hercegprímás jogállása s annak kifejlődése [doktori]

Miklós József, Gratian Decretumának jogi értéke [doktori]

Szabó István, A magyar király javadalomadományozási joga [doktori]

 

1928: Bursch Elek Károly, Az egyház és állam viszonyáról különös tekintetettel az utódállamokra [doktori]

Gáspár Pál, A múlt század negyvenes éveinek vegyesházasságjogi irodalma [doktori]

Hajdu János, Szent István egyházjogi fontossága, különös tekintettel a főkegyúri jog eredetére [doktori]

Hálnek Béla, De requisitis in subiecto sacras ordinationis [doktori]

Tari József, Az előzetes cenzura és könyvtilalom az egyházban [doktori]

 

1929: Dsida Elemér, A magánkegyúri jog történeti fejlődése és jelenlegi helyzete, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra [doktori]

Galló Béla, A magyar király főpapkinevezési joga [doktori]

Nagy Ferenc, A katholikus egyházi vagyonjog alapelvei [doktori]

Tordy Géza, A király által adományozott ingatlanok jogi természete Magyarországon [doktori]

 

1930: Kayos György, A pápai követekről [doktori]

 

1931: Eigner Ferenc, Egyház és állam [doktori]

Forintos Géza, A római katholikus egyházi adóztatás Magyarországon [doktori]

 

1932: Folláth Ádám, Államvallás-e a katholikus vallás Magyarországon [doktori]

Steindl Emil, A róm. Katholikus egyház büntető és magánjogi igazságszolgáltatásának fejlődése különös tekintettel Magyarországra [doktori]

Tóth István, Az állam és az egyház viszonya különös tekintettel a római katholikus egyházra [doktori]

 

1933: Dauner József, Szent István király apostoli követsége mint az apostoli királyi cím alapja [licencia]

Dauner József, A bizonyítás a decretalis jogi perben [doktori]

Debreczy Béla, Az erdélyi katholikus autonómia [doktori]

Koós György, A szerzetesrendek megalapítása és fejlődése [doktori]

Héjjas István, A vallás jelentősége és szerepe [doktori]

Tóth Béla, A budapesti katholikus egyházközségek adórendszere [doktori]

 

1934: Móra Mihály Dr., Az ítéletvégrehajtásával kapcsolatos fő kérdések. A Codex Iuris Canonici alapján figyelemmel a régi jogra is [doktori]

Sardoz Rudolf, A lateráni szerződés értelmezése [doktori]

 

1935: Budai János, A főkegyúri jog a magyar kánonistáknál és közjogászoknál a jozefinizmus korában [doktori]

Németh István, A Győri káptalandombi plébánia jogtörténet fejlődése és különleges jogi helyzete [doktori]

 

1937: Benczik Lajos, A plébánia feladatáról, javadalmáról és korszerűségéről [doktori]

Bittenbinder Miklós, A jog kötelező erejének forrása [licencia]

Jaczó László, Az egyházi reform VII. Gergely korában [doktori]

 

1938: Bittenbinder Miklós, Az egyház és állam viszonya a XIII. és XIV. század fordulóján az állambölcselőknél és a kánonistáknál [doktori]

Gyetvai Péter, A vallás körüli felségjogok (jura circa sacra) a magyar közjogászoknál és kánonistáknál [doktori]

Kovács István, A magánkegyúri jog kialakulása [doktori]

 

1939: Bónis György, Szent István törvényeinek önállósága [doktori]

Demel Iván, A személyválogatás erkölcsi megítélése a plébánosi javadalom betöltésénél [doktori]

Keresztury József, A lateráni megegyezés 1929. február 11-én [doktori]

Lipics József, Világiak szerepe az egyházi vagyonkezelésben. A volt erdélyi római katholikus státus és francia associations cultuelles kánonjogi rendezése [doktori]

Medvigy Mihály, A Szent Benedek regulájában foglalt alkotmányjogi rendelkezések érvénye a CIC életbelépte után [licencia]

Szilas József, A káplánnevezés [doktori]

Szólinger József, A káplánnevezés a CIC-ig [licencia]

 

1940: Kelemen István, A persona moralis akarati kijelentésére vonatkozó elvek megválasztásánál [licencia]

Kopcsányi Miklós, "Ad nutum" kifejezés története és jogi értelme [doktori]

Parniczky Mihály, A magyar ius regium az árpádházi királyok korában [doktori]

Szabados Béla, ifj., A magyar magánkegyúri jog a középkorban [doktori]

 

1941: Jaszovszky László, A római Szentszék és az Olasz királyság kibékülésének egyházi jogi- és nemzetközi jogi vonatkozásai [doktori]

Kelemen István, A kegyúri jog [doktori]

Mester István, A világi jog hatályossága az egyházi jog területén [doktori]

Szőke Péter, A katolikus autonómia Magyarországon [doktori]

 

1942: Balogh Imre, Szent István király apostoli követsége [doktori]

Berényi Szilárd, A katolikus autonómia és az egyházközségek [doktori]

Kubinyi György, Szerzetesek és világi javadalmak [doktori]

Sarkady Béla, A városok kegyurasága, különös tekintettel Budapest kegyuraságára [doktori]

 

1943: Babócsa Endre, Az egyházi büntető perrendtartás [doktori]

Pásztor József, A pápa választás [doktori]

Szulincsák János, A városok kegyurasága, különös tekintettel Budapest kegyuraságára [doktori]

 

1944: Honos Ervin, A census regius és annak egyházjogi jelentősége, tekintettel a budapesti Rókus kórház tulajdonságára [doktori]

Kögl Lénárd, A veszprémi káptalan statutumai [doktori]

Lang János, Az egyházi házasságkötés [doktori]

Papp György, A Tametsi-dekretum és a keleti egyházjog. I. A Tametsi-dekretum kihirdetése a keleti egyházban [doktori]

Soltész Elemér, Az egyházi adózás Magyarországon [doktori]

Ujhelyi István, A munkács egyházmegyei görög szertartású székeskáptalan staturumai [doktori]

Vadkerty Gyula, Az egyházi vagyonról általában [doktori]

Ventura László, A consensus matrimonialis a kánoni jogban [doktori]

 

1945: Solli István, Amostaso a javadalmas klerikusok és a szerzetesek végrendelkezési jogáról [doktori]

Szigethy László, Az egyház vagyonjoga [doktori]

 

1946: Dücső Csaba, A Vatikán államiságának problémája [doktori]

Erdős László, A pápa világi szuverenitásának természete egyházjogi szempontból [doktori]

Fábián Mihály, Püspökválasztási jog az erdélyi római és görögkatolikus egyházmegyékben [doktori]

Ferenczy Jób, Az állam és az egyház közötti viszony [doktori]

Horváth László, Az egyházi javadalmak vagyonjogi viszonyai [doktori]

 

1947: Borhy Ottó, A házassági ígéret joghatásai a kánonjogban, továbbá néhány ellentétes és kiegészítő vonatkozásban a magyar házassági törvényben [doktori]

Boros Tamás, A magyarországi címzetes püspökök apátok és prépostok intézménye törvényeink tükrében [doktori]

Bubnó László, A bizánci egyházjog virágkorának főbb képviselői. VIII-XIV. század [doktori]

Kraut Ödön, A plébániák megosztásának joga és jogtörténete [licencia]

Pataki László, Az eskü szerepe a kánoni perben [doktori]

Regőczi János, A kegyúri jog Kiskunmajsa történetében [doktori]

Tóth Miklós, Nemzetközi jogi és egyházi jogi vonatkozások [doktori]

Varsányi Vilmos, A boldoggá- és szenttéavatás jogtörténete a XII. század végéig [doktori]

 

1948: Németh Luciusz, A szerzetesplébánia jogi helyzete [doktori]

Takács Zoltán, A feltételes házasság [doktori]

 

1950: Bélafalvy Imre, Holttányilvánítás a világi és egyházjogban [licencia]

 

1952: Bélafalvy Imre, A "ligamen" akadálya az egyházi jogban [doktori]

Sill Ferenc, Amentia a katolikus házasságjogban [licencia]

 

1953: Kalocsai József, Rítusváltoztatás a kánonjogban [licencia]

Sill Ferenc, Amentia megítélése a katolikus házasságjogban és a S. R. Rota bírói gyakorlatában [doktori]

 

1955: Személyi József, A bűcselekmény lényege [licencia]

 

1957: Személyi József, A beszámíthatóság problémája a kánoni büntetőjogban, különös tekintettel a jogi személyekre [doktori]

Balpataki Béla, A laikusok szerepe az egyházban [licencia]

Varga Péter Pál, A "vicarius generalis" joghatósága különös tekintettel a "mandatum speciale"-ra [doktori]

 

1958: Balpataki Béla, A laikusok szerepe az egyházban [doktori]

Molnár Zoltán, A privilegium Paulinum történeti fejlődése [doktori]

 

1960: Horváth József, Tévedés a kánoni házasságban [licencia]

Molnár Zoltán, Partikuláris jogalkotás a leújabb magyar egyházmegyei zsinatok tükrében [doktori]

 

1961: Csábi József, Az új magyar polgári házasságjog a kánonjog tükrében [licencia]

Csábi József, Az európai polgári jogrendszerek házassági akadályai a kánonjog tükrében [doktori]

Horváth József, A validitás problémája a kánoni jogban [doktori]

 

1963: Fábián Árpád, A konkordátumok jogi természete [licencia]

Fábián Árpád, Házasságjog az új egyházi törvénykönyv után kötött konkordátumok tükrében [doktori]

Scharpf Egon, A kalocsai érsek privilégiumai. Bevezetés és problémafelvetés: "Vindicao Iurium et Libertatum Metr. Eccl. Colocensis" (Szabadka 1855) c. munka ismertetés és bírálata [licencia]

 

1964: Bátorfi Béla, Közigazgatás és bíráskodás a kánonijogban [licencia]

Szücs Péter, A Pastorale munus Motu proprio (1963. november 30.) részletes kommentárja [licencia]

 

1965: Csizmazia Rudolf, De fundamentis dogmaticis iurisdictionis ecclesiasticae [licencia]

 

1966: Csizmazia Rudolf, A szerzeteselöljárók jurisdikciója a missziókban és a II. Vatikáni egyetemes zsinaton [doktori]

 

1975: Erdő Péter, A "katolikus természetjogtan" gyökerei Arisztotelész és a sztoikusok filozófiájában [licencia]

 

1976: Erdő Péter, Az egyházi jog filozófiai megalapozása Nicolaus Cusanus műveiben [doktori]

 

1980: Csordás Eörs, A magyar Prímási Főszentszék jogalapja [licencia]

Iváncsy Balázs, Vegyesházasságok a II. vatikáni zsinat szellemében [licencia]

 

1981: Csordás Eörs, Az erkölcsi bizonyosság fejlődése az esztergomi joggyakorlatban, különös tekintettel a kényszerházassági perekre, a XVI. századtól napjainkig [doktori]

Hornyák Imre, A polgári válás hatásai az egyházjogban [licencia]

 

1986: Melles Tivadar, A CIC és a keleti katolikus egyházakra vonatkozó jogszabályok összevetése [licencia]

 

1987: Melles Tivadar, A görög szertartású püspökök 1773-as bécsi értekezlete [doktori]

 

1988: Kuminetz Géza, A természetjog fogalma Horváth Sándor OP nyomán [licencia]

 

1989: Kuminetz Géza, A jogrend filozófiai megalapozása Horváth Sándor műveiben [doktori]

 

1990: Fülöp Tibor, Magyar egyházjogi bibliográfia 1964-1989 [licencia]

Kuhn, Christian, Die theologische Begründung des Kirchenrechts in der Münchner Schule [doktori]

 

1991: Linczenbold Levente, A hiteles törvénymagyarázat az egyházjogban [licencia]

Szabó Péter, A hierarchák tanácsa a párhuzamos püspökkari testületek tükrében [licencia]

Zapletán Géza, Bácska egyházkormányzati szervezése 1918-1986 [licencia]

 

1992: Fülöp Tibor, A klerikusok kötelezettsége az életszentségre, CIC 276. kánon [doktori]

Aib Sándor, A szatmári egyházmegye részleges jogalkotása [licencia]

Szabó Péter, A sajátjogú egyház fogalma a keleti kódexben [doktori]

 

1993: Antalóczy Péter, A káptalan fogalma a mai szerzetesjogban [licencia]

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében

1998: Szuromi Szabolcs, A püspökökre vonatkozó egyházfegyelmi rendelkezések az Anselmi Collectio Canonum VI. könyvében [licencia]

 

1999: Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., A püspökökre vonatkozó egyházfegyelmi szabályok az Anselmi Collectio Canonumban [doktori]

 

2000: Birher Nándor, Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni jogszabályok ellenében? [doktori]

Gábor Bertalan, Az egyházi hivatal fogalmának tartalmi fejlődése az egyházi közfunkciók rendjében a trentói zsinattól napjainkig [doktori]

 

2001: Slávik Anton, A sajátjogú egyháztagság szabályozására vonatkozó normatíva új tendenciái, különös tekintettel a két kódex kapcsolatára [doktori]

 

2002: Hársfai Katalin, A keresetlevél a kánoni perben [doktori]

 

2003: Vadkerti István, A szent rendek felvételének és gyakorlásának akadályai [doktori]

Rumszauer Miklós, Egyházmegyei zsinatok Magyarországon és Olaszországban 1990-2000 [doktori]

 

2004: Erdei Árpád, Az egyházi adó beszedésének problematikája Németországban, a CIC 1263.kánonja tükrében [doktori]

Gömbös Erzsébet, A "rendes egyetemes tanítóhivatalra" vonatkozó doktrína fejlődése, különös tekintettel II. János Pál pontifikátusára [doktori]

 

2005: Mészáros István, A katonai ordinariátus jogintézmények fejlődése és hatályos szabályozása [doktori]

Kisházi-Kovács László Dr., A városi kegyuraság Szegeden (a kezdetektől 1850-ig) [doktori]

Hámori Antal Dr., Életvédelem a Katolikus Egyház jogrendjében - világi jogi összehasonlítással[doktori]

Artner Péter, Vádalku a kánonjogban [doktori]

Raith, Ronny, Verwaltungsermessen im Kanonischen Recht [doktori]

 

2006: Ferenczy, Rita, The Freedom of Religion in the European Union based on the teaching of the Catholic Church [licencia]

Lipták József, A katolikus egyetemekre vonatkozó egyházjogi szabályozás alkalmazási kérdései, különös tekintettel a közép - európai viszonyokra [doktori]

Kovács András, A törvénymagyarázatra vonatkozó doktrína történeti fejlődése és állása a hatályos egyházjogban (CIC 17. kánon) [doktori]

 

2008: Maróti Gábor, A kánonjog rendszerében érvényesülő liturgikus jog alapkérdései a II. Vatikáni Zsinat után [doktori]

2009: Bálint Róbert, Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődésének kánonjogi vonatkozásai [licencia]

Bellusné Burillák Teréz, Egy egyházi családjog alapjai különös tekintettel az Egyházi Törvénykönyv előírásaira [licencia]

Kovács Beatrix, A bíró a kánonjogi eljárásban [licencia]

Mitró Ferenc, Az enyhítő körülmények jelentősége az egyházi büntetőjogban [licencia]

Pásztor Paszkál, Gyóntatási felhatalmazás és kormányzati hatalom gyakorlása belső szentségi fórumon [licencia]

Tokodi Bence, A szent szolgálattevők életállapotával járó mai nehézségek és a plébániarendszer aktuális kérdései közötti összefüggések és megoldási lehetőségük [licencia]

Szotyori-Nagy Ágnes, Házassági akadályok a bizánci katolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban [doktori]

Gerald Gruber, Actu formali ab Ecclesia Catholica deficere [doktori]

Kovács József, Visitacio canonica a gyulai plébánián (1715-1993) [doktori]

Frankó Tamás, A szent tudományok oktatására és kutatására szolgáló intézmény-típusok, valamint az azokat szabályozó hatályos kánoni normák fejlődése [doktori]

Csordás Eörs, Valláskülönbség kérdése a három monoteista világvallásban [doktori]

Juhász Gábor Tamás, A „krisztushívők” egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból [doktori]

2010: Fehér Andrea, A szentségi hatás természete és tartalma különös tekintettel az anglikán püspök- és papszentelések érvényességének kérdésére [licencia]

Gájer László, A laikusok együttműködése a kormányzati hatalommal [licencia]

Haiter Róbert, Általános reflexiók a világi krisztushívők apostoli tevékenységgel és belső egyházi feladatokkal kapcsolatos kötelességeiről és jogairól [licencia]

Lengyel Zsolt, A szentáldozás és az Eucharisztia szentmisén kívüli tisztelete a katolikus egyház jogrendjében [licencia]

Licskó Szabolcs, A vegyes házasságban élők részesülése az Eucharisztiában, különös tekintettel a kiszolgáltató személyére [licencia]

Mitták Tünde, A szerzetesi fogadalomtétel és más szent kötelékek jogtörténeti, terminológiai változása a keresztény Keleten és a Latin Egyház jogában [licencia]

Regényi Enikő, A teológia formulák kánonjogi aspektusai, különös tekintettel a tanítóhivatali megnyilatkozások hierarchiájában [licencia]

Salamon László, A kánonjog modern kodifikációja különös tekintettel az 1917-es CIC kialakításának elméleti hátterére és folyamatára [licencia]

Soós István, A spanyol állami egyházjog és a katolikus egyház belső joga [doktori]

Tokodi Bence, Az állandó diakonátus önálló egyházi hivatallá válásának lehetősége a hatályos egyetemes egyházi törvényekben [doktori]

Fügedy Antal Levente, Az elidegenítés fogalma a kánonjogban [doktori]

Jeney Gábor, A boldoggáavatási eljárás peres jellege [doktori]

2011: Balog Márta, A 605. kánon alkalmazásának kihívásai [licencia]

Czilli Máté, Egyházi közoktatási intézmény létesítése Magyarországon [licencia]

Fontanini, Walter, An example of Methodology in Canon Law historiography: The Jurisprudence in the Decretum of Burchard of Worms [licencia]

Hegedűs László, A homoszexualitás problémája a Római Katolikus egyház megítélésében és jogrendjében [licencia]

Janes Zoltán, A házassági beleegyezés érvénytelensége, különös tekintettel a színlelésre, az 1101. kánon alapján [licencia]

Mariut Felix, A konkordátum, Románia és a Szentszék kapcsolata [licencia]

Rédli Richárd, A premontrei rend konstitúciójának az alakulása és fejlődése a II. Vatikáni Zsinat után [licencia]

Varga, Andrei, Il primato del papa: Storia e norme in vigore [licencia]

Gábor Elemér, A házasság színlelése [doktori]

dr. Mitták Tünde, A világi harmadrendek története, működésük a II. Vatikáni Zsinat után, különös tekintettel Magyarországon [doktori]

Regényi Enikő Mária, Nikodim Milaš ortodox egyházjogi kézikönyvének elemzése, különös tekintettel a benne kirajzolódó egyházképre [doktori]

2012: Csatlós Éva, Az Eucharisztiára vonatkozó fegyelem, különös tekintettel vételének gyakoriságára [licencia]

Durás Márk, A püspöki konferenciák értelmezésének fejlődése, különös tekintettel az Instrumentum Laboris (1987) és az Apostolos Suos (1998) kezdetű Motu Propriora [licencia]

Galambvári Péter, A parókus vagyonjogi kötelezettségei és jogai, különös tekintettel a Keleti Kódex előírásaira [licencia]

Kurzakov Elek, Adalékok a munkácsi görögkatolikus egyházmegye részleges jogához, különös tekintettel a XX. Századi jogfejlődés néhány elemére [licencia]

Varga László, A börtönpasztoráció jelentősége és a vallásgyakorlás néhány kánonjogi kérdése a fogvatartottak lelkigondozásában [licencia]

Háda László, A gyóntatói diszkréció és a gyónási titoktartás fogalma, jogrendezése és jogvédelme [doktori]

Tanczik Balázs, Egyházjogi változások és azok civiljogi hatásai Magyarországon a XIX. század második felében [doktori]

2013: Ákli Márton, A házasság semmisségének kinyilvánítása, a házasság lényegi kötelezettségeinek viselésére való képtelenség miatt, hisztrionikus személyiségzavarból kifolyólag [licencia]

Balga Zoltán, Az általános helynök sajátos feladatköre az egyházmegye kormányzásában, mint a megyéspüspök helyettese [licencia]

Dobrovodsky Péter, A rendes egyetemes tanítóhivatal fogalmának és doktrínájának fejlődése a Tuas libenter apostoli levéltől egészen az Ad tuendam fidem nyilatkozatig különös tekintettel néhány későbbi szerzői véleményre [licencia]

Gál Edit, Szenvedélybetegségek - különös tekintettel az alkoholizmusra - az egyházi bíróságon [licencia]

Nagy-Pozsgai Mária, Lélektani és erkölcsi kényszer a házasság érvényességének vizsgálatára irányuló peres eljárásokban [licencia]

Janes Zoltán, A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig [doktori]

Kovács Beatrix, A kötelékvédő szerepe az egyházi házassági eljárási ügyekben [doktori]

2014: Számadó Krisztina, A szentségi házasságok érvénytelenítése különös tekintettel a megelőzés jelen gyakorlatára és lehetőségeire [licencia]

Bálint Róbert, Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődése és hatályos szabályozása [doktori]

2015: Bejan-Topsi Valentin, A katolikus nevelés sajátossága a kánonjog szerint [licencia]

Déri Péter, A boldoggáavatási eljárás sajátosságai Isten szolgája, Brenner János ügyének tükrében [licencia]

Glász Gabriella, A betegek kenetével kapcsolatos szentségkiszolgáltatási kérdések, különös tekintettel a keleti egyházakra [licencia]

Marics István, A tanácsosok testülete az egyházmegyében [licencia]

Máties Márin, A házasság szentségi, jogi és liturgikus formájának aktuális kérdései [licencia]

Szép Attila, Az egyházmegyei papi szenátus és pasztorális tanács jogintézményének összehasonlítása [licencia]

dr. Tamási Éva Anna, A Veszprémi és a Székesfehérvári Szentszék törvénykezési gyakorlata a Corpus Iuris Canonici és a két egyházi törvénykönyv fényében [licencia]

2016: Ipacs Bence, Az 1991 utáni magyarországi egyházmegyei zsinatok szentségi jogi rendelkezései az egyetemes jog tükrében [licencia]

Kiss Gábor, A világi krisztushívők munkája az Egyházi bíróságokon, különös tekintettel a laikus bíró hivatalára [licencia]

Negyela Zoltán, A szent helyek megszűnése [licencia]

Simon-Wagner István, A személyi elven alapuló egyházkormányzati egységek - komparatív összehasonlítás az anglikán ordinariátus, a katonai ordinariátus és az Opus Dei személyi prelatúra között [licencia]

Vadász, Kinga, La regulatión de las asociaciones de fieles, en particular los movimientos eclesiales y nuevas comunidades [licencia]

Lengyel Zsolt, Egyházlátogatások a Mátraszőlősi Plébánián [doktori]