Licencia tételsor

 1. Bevezető kánonok a CIC-hez és a CCEO-hoz (1-6.kk.)


 2. Az egyházi törvények (7-28.kk.)


 3. Az általános határozatok és utasítások, egyedi közigazgatási intézkedések (29-58.kk.)


 4. A leiratok, a kiváltságok (59-84.kk.)


 5. A felmentések, a szabályzatok és rendtartások és a természetes személyek (85-112.kk.)


 6. A jogi személyek, a jogcselekmények (113-129.kk.)


 7. A kormányzati hatalom,(129-144.kk.)


 8. Az egyházi hivatalok (145-183.kk.)


 9. Az egyházi hivatal elvesztése, az elévülés és az időszámítás (184-203.kk.)


 10. A krisztushívők, a világiak (204-231.kk.)


 11. A klerikusok (232-264.kk.)


 12. A klerikusok hovatartozása, a klerikusok kötelezettségei és jogai, klerikusi állapot elvesztése (265-293.kk.)


 13. A személyi prelatúrák, a krisztushívők társulásai (294-229.kk.)


 14. Az egyház legfőbb hatósága (330-367.kk.)


 15. A részegyházak és csoportjaik, a megyéspüspök (368-402.kk.)


 16. A koadjutorok és segédpüspökök, a szék üresedése, akadályoztatása (403-430.kk.)


 17. A részegyházak csoportjai (431-459.kk.)


 18. A részegyházak belső rendje (460-514.kk.)


 19. A plébániák, a plébánosok, az esperesek, templomigazgatók, lelkészek (515-572.kk.)


 20. A megszentelt élet intézményeire vonatkozó közös szabályok (573-606.kk.)


 21. A szerzetes intézmények (607-662.k.)


 22. A szerzetes intézmények tagjainak kötelességei és jogai, apostoli tevékenységük, a tagok kiválása (662-709.kk.)


 23. A világi intézmények, az apostoli élet társaságai (710-746.kk.)


 24. Az egyház tanító feladata, az isteni ige szolgálata (747-792.kk.)


 25. A katolikus nevelés, a tömegtájékoztatási eszközök, a hitvallás (793-833.kk.)


 26. Az egyház megszentelő feladata, a szentségek és a keresztség (834-878.kk.)


 27. A bérmálás, az eucharisztia (879-933.kk.)


 28. Az eucharisztia őrzése, a misepénz (934-958.kk.)


 29. A bűnbánat szentsége, a búcsúk, a betegek kenete (959-1007.kk.)


 30. Az egyházi rend (1008-1039.kk.)


 31. A szabálytalanságok és akadályok (1040-1054.kk.)


 32. A házasság (bevezető kánonok és előkészület) (1055-1072.kk.)


 33. Az érvénytelenítő akadályok általában és sajátosan (1073-1094.k.)


 34. A házassági beleegyezés és hiányosságai (1095-1107.kk.)


 35. A házasság megkötésének formája, a vegyes házasságok (1108-1133.kk.)


 36. A házasság jogi következményei, a házasság érvényesítése (1134-1165.kk.)


 37. A többi istentiszteleti cselekmény: szentelmények, zsolozsma, egyházi temetés (1166-1185.kk.)


 38. A szentek, szentképek és ereklyék tisztelete, a fogadalom és az eskü, a szent helyek és idők (1186-1253.kk.)


 39. A vagyonjog alapelvei és a javak szerzése (1254-1272.kk.)


 40. A javak kezelése, a javak elidegenítése, kegyes célok (1273-1310.kk.)


 41. Büntető rendelkezések az egyházban (1311-1330.kk.)


 42. A büntetések és más büntető intézkedések, a büntetések alkalmazása, megszűnése (1331-1363.kk.)


 43. Az egyes bűncselekmények (1364-1399.kk.)


 44. A perek általában, az illetékes bíróság, (1400-1445.kk.)


 45. A bíróságok fegyelme (1446-1475.kk.)


 46. A peres felek, képviselők, ügyvédek, kerestek, kifogások (1476-1500.kk.)


 47. A rendes egyházi peres eljárás (1500-1525.kk.)


 48. A bizonyítékok, mellékes ügyek (1526-1597.kk.)


 49. A periratok közzététele, a perbezárás, a tárgyalás, a bíró döntései, az ítélet megtámadása (1598-1640.kk.)


 50. A jogerő, az előbbi állapotba való visszahelyezés, perköltségek, az ítélet végrehajtása, szóbeli peres eljárás (1641-1670.kk.)


 51. Egyes különleges eljárások (1671-1716.kk.)


 52. A büntetőeljárás és a közigazgatási felfolyamodások, a plébános elmozdítása (1717-1752.kk.)


 53. A Keleti Kódex jelentősége, kialakítása, formai és tartalmi jellemzői


 54. 'Ecclesia sui iuris'/rítus/tradíció, a sajátjogú egyházak tipológiája


 55. A sajátjogú autonómia specifikus jegyei és a szinódusok mint azok gyakorlási fóruma


 56. A bérmálás és a gyónás szentségének interrituális vonatkozásai


 57. A házasság szentségének interrituális vonatkozásai